Hållbarhetsrelaterade upplysningar

I mars 2018 publicerade Europeiska kommissionen en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som fastställde en EU-strategi för hållbar finansiering. EU: s handlingsplan identifierade flera lagstiftningsinitiativ, inklusive Europaparlamentets och rådets förordning 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster (“SFDR”).

SFDR kräver öppenhet när det gäller utvärderingar av händelser eller förhållanden i miljö, sociala eller styrelseformer som, om de inträffar, kan orsaka en faktisk eller potentiell väsentlig negativ inverkan på värdet av de investeringar som en finansiell produkt gör och beaktande av negativa hållbarhetseffekter av åtgärderna avseende finansiella produkter och finansmarknadsaktörer.

Varken Storebrand Fastigheter eller SPP Fastigheter är enligt ovanstående definitioner en finansmarknadsaktör och behöver således inte publicera information enligt förordningen. Vi anser dock att transparens och tydlighet är en viktig del i vår verksamhet och har därför valt att ändå publicera information i linje med SFDR.

Vår bedömning är att Storebrand Fastigheter och SPP Fastigheter är verksamheter som främjar en hållbar utveckling i enlighet med artikel 8 i SFDR.

Hållbarhetsrisker

Inom Storebrand Fastigheter arbetar vi med att förvalta fastighetstillgångar med målet att leverera långsiktigt god avkastning till våra kunder där hållbart och ansvarsfullt ägande är givna hörnstenar.

Läs mer

Negativa konsekvenser

I samband med fastighetsinvesteringar kontrolleras och beaktas hållbarhetsprestanda och negativa konsekvenser för varje specifik fastighet, i enlighet med vår policy för fastighetsinvesteringar.

Läs mer

Främjande av miljömässiga och sociala egenskaper

Inom Storebrand Fastigheter arbetar vi med att förvalta fastighetstillgångar där ett av målen är att genom investeringar främja miljömässiga egenskaper. För att uppnå detta arbetar vi löpande med att förbättra varje fastighets...

Läs mer

Hållbarhetsrapporter

Hur skapar vi en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring? 
För oss är det viktigt att tillsammans med våra kunder, samarbetspartners och medarbetare arbeta för en mer hållbar framtid.

Hållbarhetsarbetet för respektive år finns sammanfattat i hållbarhetsrapporten. Rapporten finns att läsa nedan.