Hållbarhetsrisker

Inom Storebrand Fastigheter arbetar vi med att förvalta fastighetstillgångar med målet att leverera långsiktigt god avkastning till våra kunder där hållbart och ansvarsfullt ägande är givna hörnstenar. För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter i varje affärsbeslut. Vår position som en stor och långsiktig aktör används aktivt för att påverka våra samarbetspartners att arbeta systematiskt med hållbarhet. Vi gör detta för att vi menar att hållbara bolag är framtidens finansiella vinnare.

Vi har riktlinjer för hållbarhet som gäller hela verksamheten inkluderat investeringar, produktutveckling, egen drift och våra anställda. I enlighet med policy för fastighetsinvesteringar, där det ingår att kartlägga hållbarhetsrisker, kontrolleras varje objekt utifrån en given checklista där bl.a. ESG-parametrar finns sammanställda. Resultatet av kontrollen sammanställs inför investeringsbeslut och beaktas i samband med detta. Miljöpåverkande effekter skall alltid utvärderas utgående från att positiv miljöpåverkan har ett stort värde. Långsiktigt är all reduktion av negativ miljömässig påverkan lönsamt.

Bolagets vision hindrar inte förvärv av fastigheter med sämre ESG-prestanda. Det väsentliga i fastighetsaffären, vad gäller hållbarhet, är att en plan utarbetas för hur fastigheten skall kunna leva upp till bolagets övergripande mål.

För den befintliga portföljen har arbetet påbörjats med att kartlägga de risker såsom översvämningar, kraftiga vindar och landförändringar som kan uppstå i varje mikroläge.

Ingen specifik ersättning utgår till anställda i samband med fastighetsinvesteringar. (jmf art 5 SFDR)

 

Tillbaka