Var hallbarhetsstrategi
Vår hållbarhetsstrategi

Storebrand Fastigheter förvaltar en av de mest hållbara fastighetsportföljerna i Europa. Hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer och medarbetare. 

Grunden är att skapa ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara lösningar. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

Som stöd arbetar vi med externa och interna regelverk

Externa regelverk

 • FN:s globala hållbarhetsmål
 • Global Compact
 • Svenska Aktiebolagslagen
 • Miljöbalken
 • Arbetsmiljölagen
 • Miljöcertifiering - Green Building, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED
 • BBR-krav
 • Övriga tillämpliga lagar och regler

Viktiga interna regelverk

 • Hållbarhetsplan
 • Uppförandekod för leverantörer
 • Internt miljöledningssystem
 • Processer för intern kontroll
 • Övriga instruktioner

Vision

Hållbarhetsarbetet skall vara en integrerad och naturlig del av verksamheten och vi ska över tid vara en av de ledande inom hållbarhetsområdet och verka för en hållbar utveckling. Verksamheten planeras i linje med FNs Sustainable Development Goals och vi skall sträva efter ständig förbättring. Storebrand Fastigheter som ansvarsfull samhällsutvecklare ska vara med och driva utvecklingen framåt.

Ekologisk hållbarhet

 • Samtliga fastigheter skall vara miljöcertifierade
 • Ständigt arbeta för att minska energiförbrukning och utsläpp av CO2
 • Planera för och uppföra möjlighet att skapa energi från alternativa energikällor
 • Regelbundet följa upp, redovisa och förbättra vårt arbete.

Social hållbarhet

 • Storebrand Fastigheter följer FNs Global compacts tio principer samt Fastighetsägarenas uppförandekod. Alla Storebrand Fastigheters medarbetare och samarbetspartners ska förstå och följa.
 • Erbjuda trygga och hälsosamma miljöer för människor i och kring våra fastigheter vi förvaltar och för våra medarbetares välbefinnande.
 • Skapa en jämställd organisation med en mångfald som ska spegla samhällets sammansättning.
 • Bidra till sysselsättning och ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Ekonomisk hållbarhet

 • Ha en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt i kassaflöde.
 • Skapa affärsmodeller för samverkan avseende hållbara investeringar.
 • Ha en låg finansiell och operationell risk för en god värdetillväxt i bolaget samtidigt som investerare kan erbjudas en konkurrenskraftig avkastning.
 • Använda ekonomiskt och mänskligt kapital effektivt.