Integritetspolicy

Allmänt

För oss på Storebrand Fastigheter AB (”Storebrand”) är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi förvaltar fastighetsbolaget SPP Fastigheter AB (publ) (”SPPF”) och är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker vid uthyrning av lägenheter, lokaler m.m. via SPPF och dess dotterbolag. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi till att alltid följa tillämplig lagstiftning om skydd för dina personuppgifter.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller för all användning av personuppgifter som Storebrand vidtar i förhållande till hyresgäster och andra genom att köpa, investera i, låta uppföra och sälja fastigheter samt hyra ut lägenheter, lokaler m.m. via SPPF och dess dotterbolag.

Denna integritetspolicy gäller därför dig som är eller representerar en hyresgäst eller är kontaktperson hos en leverantör, samarbetspartner, investerare eller myndighet m.m samt dig som har firmateckningsrätt för en avtalspart eller liknande till oss.

Insamlade personuppgifter

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du ingår hyres-, servitut- eller andra avtal med SPPF samt löpande under hyrestiden. Ibland hämtar vi även in uppgifter från andra källor såsom offentliga register (t.ex. via Skatteverket och Bolagsverket) och samarbetspartners.

För att förbättra våra webb- och apptjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår fullständiga cookie-policy.

Vår användning och delning

Vi på Storebrand använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

- Administration, ingående och fullgörande av avtal med dig samt i syfte att tillvarata våra rättsliga intressen,
- Marknadsföring, inklusive kundanpassad direktreklam och inbjudningar till företagsevent,
- Metod- och affärsutveckling, såsom exempelvis kundnöjdhetsundersökningar,
- Administration i samband med företagsförvärv, omstrukturering etc av SPP-koncernen eller i samband med den löpande verksamheten, samt för att
- Fullgöra våra rättsliga skyldigheter samt förebygga och beivra brott.

Vi använder inte dina personuppgifter i något oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till andra koncernbolag, IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra produkter och tjänster, såsom fakturaadministratörer och fastighetsförvaltare. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Storebrand Fastigheter AB, org.nr. 556801-1802
 
Adress: 105 39 Stockholm
E-post: dataskyddsombud@spp.se
Telefon: 08-451 70 00
Webbplats: http://www.storebrandfastigheter.se/

 


EN ÖVERSIKT AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

1. ALLMÄNT

Vi bryr oss om din personliga integritet och trygghet. Vi vill genom denna integritetspolicy visa hur vi ser till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Denna Integritetspolicy gäller dig som är hyresgäst hos SPPF, representerar en hyresgäst eller är kontaktperson hos en leverantör, samarbetspartner, investerare eller myndighet m.m samt dig som har firmateckningsrätt för en avtalspart eller liknande till oss.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

Storebrand är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter.
Vi har utsett Kristina Vedung till dataskyddsombud.

3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på Storebrand använder dina personuppgifter för att administrera och fullgöra SPPF:s avtal med dig, nå ut med marknadsföring, fullgöra rättsliga skyldigheter, administrera organisationsförändringar samt för affärsutveckling.

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ingå, tillhandahålla och administrera avtalsförhållandet med dig eller det företag du representerar, för att uppnå kundkännedom om motparter samt om du är kontaktperson hos en av våra leverantörer, samarbetspartner eller investerare samt om det uppstår tvist för att försvara våra rättsliga intressen.

Vi marknadsför olika företagsevent till dig om du är hyresgäst hos oss eller kontaktperson hos sådan samt om du är kontaktperson hos en av våra samarbetspartners, leverantörer eller investerare.

Vi analyserar statistik och utvärderingar för att utveckla och förbättra våra tjänster.

Vi använder dina personuppgifter vid företagsförvärv eller vid omstrukturering av Storebrand.

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla krav som ställs på oss i lag och för att förebygga och beivra brott.

4. VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi använder om dig har du lämnat till oss. Vi inhämtar också vissa personuppgifter från offentliga register och samarbetspartners.

Du måste lämna vissa personuppgifter till oss för att kunna ingå hyres- och andra avtal med oss.

5. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs och tar därefter bort dem.

I vissa särskilda fall kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid.

7. VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till bland annat andra koncernbolag, IT-leverantörer och samarbetspartners.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter.

8. VAR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan i vissa fall komma att överföras till Indien.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst kontakta oss för att använda dig av dina rättigheter.

Du har rätt att av Storebrand begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan även begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter.

Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller när vi använder dina uppgifter för direkt marknadsföring.

För den användning som grundas på ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke så avslutar vi användningen.

Du har rätt att få ut eller överföra en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen.

10. VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

11. COOKIES

Vi använder oss av cookies för att förbättra din upplevelse.

12. FÖRÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi har rätt att ändra denna Integritetspolicy och kommer meddela dig om vi gör det.

13. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta oss på Storebrand om du har några frågor.

Klicka här för att läsa den fullständiga integritetspolicyn